Automodely Zlín - autaObchodní podmínky

Jak nakupovat Jak nakupovat Nákupní košík Nákupní košík

Obchodní podmínky
Údaje o dodavateli a provozovateli e-shopu AUTOMODELYZLIN.

Firma: Zbyněk Podešva
IČ: 41579712 DIČ: CZ 7103094163
Sídlo:Podlesí 5318, Zlín 76005

Kontaktní údaje a sídlo prodejny:

Automodelyzlin. Zbyněk Podešva T.G.Masaryka 1335, Zlín 76001
automodelyzlin@seznam.cz
1. Obchodní podmínky internetového obchodu
Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují základní pravidla, za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy mezi firmou Zbyněk Podešva, Podlesí 5318, Zlín 76005 nebo firmou Automodelyzlin Zbyněk Podešva.T.G.Masaryka 1335, Zlín 76001 /dále jen dodavatel/a spotřebiteli. V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti /tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ/, se ustanovení těchto obchodních podmínek nepoužijí.
2. Předmět prodeje
Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu je zboží vystavené na http:/www.automodelyzlin.cz/ (dále jen webové stránky).
3. Objednávka zboží
3.1. Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky spotřebitele učiněné na webových stránkách a přijetím této objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je spotřebiteli zasláno na emailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl ve své objednávce. Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje,že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které pak tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. V emailovém přijetí objednávky dodavatel specifikuje dodací a platební podmínky.
Dodavatel si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky uvedené na webových stránkách.V tomto případě bude spotřebitel dodavatelem kontaktován formou emailové pošty a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany spotřebitele rovněž formou emailové korespondence.
3.2. Dodavatel je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany spotřebitele,pokud není schopen objednané zboží dodat např.z toho důvodu,že příslušné zboží se již nevyrábí,výrazným způsobem se změnila cena apod.V tomto případě dodavatel kontaktuje spotřebitele za účelem domluvy na dalším postupu ve věci.
3.3. Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky,je kupní smlouva uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany dodavatele jako zboží,které bude dodáno spotřebiteli.O tom,že některé zboží nemůže být dodáno,bude spotřebitel informován dodavatelem emailovou poštou nebo telefonicky.Ohledně poštovného a balného v tomto případě platí,že je v takovém rozsahu,jako kdyby byla objednávka přijata ve výši možnosti dodání zboží.
3.4. Dodání je realizováno dle volby spotřebitele buď osobním vyzvednutím na provozovně Automodelyzlin, T.G.Masaryka 1335,Zlín 76001 případně doručením na spotřebitelem uvedenou adresu prostřednictvím přepravní služby či držitele poštovní licence.
Volbu způsobu dopravy v případě, že zboží nebude osobně vyzvednuto, činí dodavatel na základě svých zkušeností s přepravními službami,kdy bere v úvahu především hmotnost,rozměry, způsob balení a křehkost zboží.Zboží objednané spotřebitelem bude vyexpedováno ze skladu dodavatele do 2 pracovních dnů a předáno dopravci.V případě,že dodavatel nebude moci tuto lhůtu dodržet, bude zákazník informován o pozdějším termínu odeslání zboží.
4. Kupní cena a platební podmínky
4.1. Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena na webových stránkách a zahrnuje v sobě daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Kupní cena bude účastníky stvrzena v emailovém přijetí objednávky.
4.2. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží, přepravu a způsob platby. Úhrada těchto nákladů se řídí ustanovením článku VI. těchto OP.
5. Úhrada nákladů za dodání zboží, přeprava a způsob platby
Osobní odběr zboží na prodejně ...bez poplatku.
V tomto případě je vždy zákazník informován o připravenosti zboží a jeho možnosti si jej vyzvednou.
Pokud si zákazník takto objednané zboží , bez předchozí domluvy nevyzvedne do 3 pracovních dnů , bude objednávka zrušena a zákazník o tom bude informován.
Platba zásilky je možná v hotovosti dobírkou nebo předem bankovním převodem.
Při platbě předem na účet je účtováno poštovné ve výši 85 Kč a doručení je firmou DPD.
Při platbě na dobírku je cena poštovného 130 Kč, doprava je firmou DPD.
Při výběru odeslání jako  balík na poštu je cena poštovného 150.-,přeprava je Českou poštou.
Na Slovensko zasíláme na dobírku společností DPD ...cena poštovného je 230 Kč .
Při převzetí zboží zkontrolujte a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s doručovatelem.
6.Způsob platby

Při platbě předem , jsou zákazníkovi zaslány údaje o platbě emailem . Tento obsahuje číslo účtu , částku, a variabilní symbol platby . Na připsání platby na účet je dostačující doba 3 dny.  V případě neprovedení platby bude objednávka zrušena. Po předchozí domluvě je možnost tuto dobu upravit.

Při osobním odběru v provozovně dodavatele je kupní cena placena v hotovosti při převzetí zboží.
V případě dodaní zboží dopravcem je možno zvolit buď platbu předem převodem na účet  43-896570267/0100 dodavatele s uvedením variabilního symbolu – čísla, které obdrží spotřebitel od dodavatele při potvrzení objednávky,nebo dobírkou (platba v hotovosti při převzetí od přepravce).
Při objednání zboží přes e-shop s výběrem vyzvednutí zboží v kamenném obchodě je zboží pro kupujícího na kamenném obchodě rezervováno po dobu 3 dnů. Následně je kupující informován o možnosti přijít zboží prohlédnout a vyzkoušet, aby se tak mohl rozhodnout, zda zboží zakoupí.
Pokud si zákazník takto objednané zboží , bez předchozí domluvy nevyzvedne do 3 pracovních dnů , bude objednávka zrušena a zákazník o tom bude informován.
Výměna zboží
Výměna zboží (za jinou velikost, barvu apod.) je samozřejmě možná. V případě zaslání zboží balíkem kupující hradí náklady na zaslání. Výměna zboží v našem obchodě je možná po domluvě do 30-ti dnů od zakoupení zboží. Zboží zaslané balíkem je nutné zaslat na adresu:Automodelyzlin,T.G.Masaryka 2433, Zlín 76001 spolu s kupním dokladem a žádostí o výměnu zboží. Výměna zboží je možná do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Zboží musí být do 14 dnů doručeno na adresu prodejce .
7. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy
Je li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), má spotřebitel právo,aby v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupil bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. V případě, že spotřebitel hodlá odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, učiní tak písemně u dodavatele na adrese jeho sídla, případně elektronicky na adrese automodelyzlin@seznam.cz
Ve sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy je třeba konkretizovat kupní smlouvu, od které je odstupováno (např. číslem faktury, datem koupě zboží apod.). Jeli odstupováno pouze ohledně některého zboží(v případě, že kupní smlouva byla uzavřena na více druhů zboží), uvede spotřebitel rovněž tuto skutečnost. Spotřebitel dále dodavateli sdělí číslo účtu pro vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy budou spotřebiteli dodavatelem vráceny nejpozději do 14 dnů peněžní prostředky přijaté od spotřebitele ve výši kupní ceny zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí dodavateli do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal, tzn. zboží včetně příslušenství zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím. Pokud vrácení zboží již není dobře možné (např. bylo v mezidobí zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může dodavatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a tento svůj nárok započíst a vrátit spotřebiteli o takovou částku snížené peněžní prostředky. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží dodavateli (poštovné). Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. V případě zboží, které nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500,Kč.
8. Práva z vadného plnění, reklamace
Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí spotřebitelem. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jeli v záručním listu, kupní smlouvě či jiným způsobem poskytnuta záruční doba delší, lze právo z vad zboží uplatnit v této záruční době.
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu se zbožím (dárky, propagační předměty, apod.). Uplatnění reklamace Reklamaci vady zboží je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby.
Reklamaci zboží uplatňuje spotřebitel u dodavatele. Vždy je nutné si s dodavatelem domluvit způsob vrácení zásilky.
a.zákazník balík vrátí na své náklady a dodavatel tyto proplatí
b.dodavatel si pro zásilku pošle svou dopravní společnost, tato balík vyzvedna na náklady dodavatele.
Při reklamaci zboží je nutno zboží bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho přepravě k dodavateli. Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi zboží. Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku. Vyřízení reklamace .
Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu takové součásti. Jeli však požadavek na výměnu zboží nebo jeho součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu,případně vznikne-li spotřebiteli nárok na výměnu zboží nebo jeho součásti, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného zboží, má spotřebitel právo zboží vrátit (odstoupení od smlouvy). Právo na dodání nového zboží (výměnu), nebo výměnu součásti zboží má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy). Nedojde-li k vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní-li spotřebitel právo na dodání nového zboží bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodáno nové zboží bez vad, vyměněna součást zboží nebo zboží opraveno, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání nápravy v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím. Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů a součástí zboží, které byly vyměněny v rámci opravy zboží.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz adresa: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů formou ADR na ČOI https://adr.coi.cz/cs.
Ochrana osobních údajů e-shopu Automodelyzlin Zbyněk Podešva
Firma Zbyněk Podešva Automodelyzlin, Podlesí 5318, Zlín 76005 IČ 41579712, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Zlín (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje
jméno, příjmení , e-mailovou adresu , telefonní číslo ,adresu/sídlo
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
Zpracování osobních údajů je prováděno Zbyňkem Podešvou Automodelyzlin, tedy správcem osobních údajů.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese automodelyzlin@seznam.cz
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Živnostenskou kontrolu dodavatele provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Závěrečná ustanovení
Tyto OP jsou účinné od 25 .5.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a ujednání. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto OP bez předchozího upozornění. Změna proběhne zveřejněním nových OP na webových stránkách. Právní vztahy z kupní smlouvy se řídí OP platnými v den uzavření kupní smlouvy.
Informační oznámení:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
IČ:41597912 DIČ:cz7103094163 ADRESA PROVOZOVNY. T.G.Masaryka 1335, Zlín nad hotelem Garni.
email:automodelyzlin@seznam.cz
 
mobil : +420 777 759 445

otevírací doba  : po-pá 8.30hod -16.30hod
Možnost nákupu i v sobotu ,pouze však po předchozí telefonické domluvě.

 

Hledej ve fulltextu

Hledej model

Přihlášení dealerů

Uživatelské jméno:
Heslo:

Hledáte vhodný dárek?

-

Jste na správném místěInternetový obchod s automodely provozuje Zbyněk Podešva, kontakt: info@automodelyzlin.cz